Algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden SterXt

Versie 27-3-2021

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke en mondelinge aanbiedingen aan, en
aanvragen / opdrachten van SterXt en alle aan haar gelieerde
werkmaatschappijen, hierna te noemen “opdrachtgever”, betreffende de levering van goederen
en/of de uitvoering van werken en/of het verrichten van diensten, door een derde
onderaannemer of leverancier hierna te noemen ‘opdrachtnemer’.
Elke overeenkomst wordt aangegaan onder voorbehoud van doorgang van het werk en
goedkeuring van de opdrachtnemer door de principaal en/of bouwdirectie, alsmede onder het
voorbehoud dat de in de opdracht genoemde materialen en/of werkzaamheden daadwerkelijk in
dat werk worden toegepast c.q. uitgevoerd. Indien een werk niet of slechts gedeeltelijk doorgang
vindt c.q. de materialen of werkzaamheden niet of slechts gedeeltelijk worden
toegepast/uitgevoerd, kan de aanvraag of opdracht door opdrachtgever worden geannuleerd
danwel herzien zonder dat de opdrachtnemer daaraan enig recht op schadevergoeding en/of
winstderving kan ontlenen. Opdrachtgever heeft evenzo het recht de levering c.q. uitvoering van
de opdracht voor bepaalde of onbepaalde termijn op te schorten, zonder dat de opdrachtnemer
daaraan enig recht op schadevergoeding en/of winstderving en/of rente kan ontlenen.
Bepalingen of algemene voorwaarden van de opdrachtnemer binden opdrachtgever slechts
indien en voor zover deze schriftelijk door haar zijn aanvaard.
De vernietiging van één van deze algemene voorwaarden, of een deel daarvan, laat de
toepasselijkheid en de inhoud van de overige voorwaarden onverlet.

Artikel 2 Inhoud overeenkomst

Op alle aanvragen en opdrachten van de opdrachtgever zijn van toepassing, als waren zij daarin
letterlijk opgenomen:
de onderhavige algemene voorwaarden van de opdrachtgever;
alle op het werk betrekking hebbende technische en administratieve bepalingen van het bestek
met alle eventuele aanvullingen en/of wijzigingen (processen-verbaal; staten van inlichtingen;
e.d.) en alle tekeningen;
al het overige waartoe de opdrachtgever tegenover de bouwdirectie en/of principaal gebonden
is, voorzover direct of indirect verband houdend met de aanvraag/opdracht;
de UAV (de versie die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst de laatst geldende
is);
de geldende wettelijke bepalingen en andere overheidsvoorschriften.
Indien in of bij de aanvraag of opdracht de stukken niet, niet allen of niet volledig, zijn
toegezonden, dient de opdrachtnemer deze bij de opdrachtgever op te vragen en dient de
opdrachtgever onverwijld aan het verzoek om toezending te voldoen. In geen geval zal de
opdrachtnemer zich op onbekendheid met enige, krachtens het voorgaande, voor hem
toepasselijke bepaling of stuk kunnen beroepen.
De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen indien zich in de hem
verstrekte of op grond van lid 2 voor hem opvraagbare gegevens onjuistheden en/of
onduidelijkheden bevinden, en deze, bij behoorlijke bestudering ontdekt hadden kunnen worden
en de opdrachtnemer heeft nagelaten de opdrachtgever vooraf schriftelijk in te lichten.

Artikel 3 Aanbiedingen en bevestigingen

De opdrachtnemer doet in elk geval zijn prijsopgave gestand tot drie maanden na gunning van
het werk aan de opdrachtgever
Een opdracht wordt eerst dan geacht te zijn verleend indien zij door de opdrachtgever
schriftelijk is bevestigd. De opdrachtnemer wordt geacht met de inhoud van deze bevestiging
akkoord te zijn gegaan wanneer deze door hem 14 dagen zonder protest is behouden.
Een eventuele mondelinge opdracht wordt steeds geacht te zijn gegeven onder uitdrukkelijk
voorbehoud van een schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever. Aan een mondelinge
opdracht zonder schriftelijke bevestiging kan door de opdrachtnemer geen rechten worden
ontleend.
Aanvang van de werkzaamheden door de opdrachtnemer betekent diens aanvaarding van de
opdracht overeenkomstig de schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever.
Zonder dat nalaten daarvan aan het vorenstaande afbreuk doet, is de opdrachtnemer verplicht
de kopie van de opdrachtbevestiging binnen 14 dagen na ontvangst rechtsgeldig getekend aan de
opdrachtgever te retourneren. Indien de opdrachtnemer hierin niet, of niet tijdig, voldoet is de
opdrachtgever gerechtigd elke betalingsverplichting op te schorten tot de getekende kopie in
haar bezit is.

Artikel 4 Non-concurrentie

De opdrachtnemer zal zich geheel onthouden van het rechtstreeks of door tussenkomst van
derden, doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de principaal en/of bouwdirectie en/of
van het aanvaarden van opdrachten van de principaal en/of de bouwdirectie, waaronder
begrepen die voor uitbreidingen en/of wijzigingen betreffende het werk.
Zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever is het de opdrachtnemer niet toegestaan
met betrekking tot het werk rechtsreeks met derden, zoals de principaal, de bouwdirectie,
adviseurs, e.d. te corresponderen. Wanneer de opdrachtnemer met toestemming van de
opdrachtgever rechtstreeks met derden correspondeert, dienen terstond afschriften aan de
opdrachtgever worden toegezonden.
De opdrachtnemer zal zich geheel onthouden van het werven van personeelsleden van de
opdrachtgever.
Opdrachtnemer zal zich onthouden van het maken van afspraken met andere ondernemingen die
de concurrentie tussen opdrachtnemer en deze ondernemingen beperkt (kartelverbod).
Medewerkers van opdrachtnemer zullen geen vertrouwelijke informatie aan derden verstrekken
betreffende de opdracht, opdrachtnemer zelf, de opdrachtgever en/of andere zakelijke relaties.

Artikel 5 Uitbesteding; betaling aan derden

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever zal de opdrachtnemer de
opdracht, of enig deel daarvan, danwel (enig deel van) de uitvoering daarvan niet aan een derde
overdragen of uitbesteden.
Overdracht/uitbesteding laat onverlet de verplichtingen die de opdrachtnemer uit hoofde van de
overeenkomst jegens de opdrachtgever heeft.

Artikel 6 Zekerheid; verrekening; cessieverbod

De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtnemer een zekerheidsstelling te
vragen voor de nakoming door de opdrachtnemer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
Indien de opdrachtnemer geen of onvoldoende zekerheid stelt, is de opdrachtgever gerechtigd de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden c.q. als
ontbonden te beschouwen en de nog uit te voeren werkzaamheden aan derden op te dragen. De
opdrachtnemer is in dat geval aansprakelijk voor de schade, daaronder mede begrepen
eventuele meerkosten door de uitvoering van derden van het restant van het werk, die de
opdrachtgever door de ontbinding lijdt.
De opdrachtgever is gerechtigd tot verrekening van de in verband met de overeenkomst aan de
opdrachtnemer verschuldigde bedragen, met hetgeen zij zelf of een van haar gelieerde
werkmaatschappijen van de opdrachtnemer te vorderen heeft, ook uit hoofde van enig ander
werk/contract.
Mede in verband met de wettelijke hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever in geval
de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is, is het de opdrachtnemer verboden zijn
vorderingen op de opdrachtgever aan derden te cederen, te verpanden, of onder welke titel dan
ook, in eigendom over te dragen. In geval de opdrachtnemer met het vorenstaande in strijd
handelt is, onverminderd de uit deze toerekenbare tekortkoming voortvloeiende aanspraken van
de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer en derde(n), de vordering van de opdrachtnemer
eerst opeisbaar na de laatste oplevering (na de onderhoudstermijn) van het werk door de
opdrachtgever aan de principaal en/of nadat de opdrachtgever zijdens fiscus/bedrijfsvereniging
een verklaring heeft gekregen dat de opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 7 Verzekering; schade

De opdrachtnemer dient de financiële gevolgen van zijn aansprakelijkheden te verzekeren,
zonder dat daarin een verwijzing, exceptie of afwenteling voorkomt met betrekking tot andere al
dan niet eerder door hem gesloten verzekering c.q. aansprakelijkheidsverzekeringen van andere partijen. Tot de te verzekeren aansprakelijkheden behoren de aansprakelijkheid met betrekking
tot materialen, materieel, gereedschap, etc., die de opdrachtnemer voor het werk toepast en/of
door de opdrachtgever aan hem daartoe ter beschikking zijn gesteld; voorts der
aansprakelijkheden welke zijn opgesomd in artikel 15, als ook producten- en
dienstenaansprakelijkheden na (op)levering en steeds met inbegrip van brand en/of
explosieaansprakelijkheid. Indien de opdrachtnemer in de hoedanigheid van leverancier
optreedt dient zijn aansprakelijkheidsverzekering in elk geval ook onverkort zijn
aansprakelijkheid jegens de uiteindelijke afnemers, ongeacht het aantal doorleveringen, van zijn
product ook na (op)levering te omvatten. Bij inzet van motorrijtuigen en ander rollend materieel
dient de opdrachtnemer te verzekeren de schade jegens de opdrachtgever en/of derden wegens
aansprakelijkheden:
waarvoor een verzekeringsplicht bestaat op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekeringen
Motorrijtuigen (WAM) en/of de Wet Autovervoer Personen;
waarvoor door de Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven standaard
verzekeringscondities zijn opgesteld en wel tenminste conform die verzekeringscondities.
Bovengenoemde verzekeringen dienen te worden afgesloten voor voldoende bedragen, zulks
afhankelijk van het verzekerde risico. De opdrachtnemer is verplicht desgevraagd de betreffende
polissen aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. De opdrachtgever is gerechtigd de
betaling op te schorten zolang de opdrachtnemer niet aan deze verplichting heeft voldaan. Indien
de opdrachtnemer de verplichting niet mocht nakomen is de opdrachtgever gerechtigd de
bedoelde aansprakelijkheden voor rekening van de opdrachtnemer te verzekeren en de daarmee
gemoeide kosten met de opdrachtnemer te verrekenen.
De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of vandalisme voor wat betreft
materialen, materieel, gereedschap, e.d., alles in de meest uitgebreide zin des woords, van de
opdrachtnemer. De gevolgen daarvan zijn voor rekening van de opdrachtnemer die eventuele
verzekeringen daartegen zelf voor zijn rekening dient te sluiten. Zulks geldt ook voor materialen,
materieel en gereedschap dat door de opdrachtnemer wordt opgeslagen in door de
opdrachtgever ter beschikking gestelde ruimten.

Artikel 8 Bijkomende verplichtingen

Alle leveringen en werkzaamheden welke niet woordelijk in de schriftelijke opdracht zijn
genoemd doch welke noodzakelijk zijn voor een goed functioneren van het geleverde c.q. voor
een goede oplevering van het werk, worden geacht te zijn inbegrepen, zulks met inbegrip van de
te vervaardigen en in voldoende mate ter beschikking stellen van ontwerpen, berekeningen en
tekeningen. Voorts dient de opdrachtnemer voor zijn rekening zorg te dragen voor alle
benodigde (aansluitings-)vergunningen en keuringen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
De opdrachtnemer verklaart bekend te zijn met alle voorwaarden en voorschriften, waaronder
begrepen bepalingen van overheidswege/waterschappen/nutsbedrijven, welke de
opdrachtgever krachtens de door haar met haar principaal gesloten overeenkomst bij de
uitvoering van het werk behoort na te leven en in acht te nemen. De opdrachtnemer verplicht
zich al deze voorschriften na te leven en in acht te nemen.
De opdrachtnemer dient, voor zover van toepassing, alle certificaten, attesten, garantiebewijzen,
instructieboeken, revisietekeningen en/of onderhoudsstukken zo spoedig mogelijk doch uiterlijk
binnen 2 weken na levering van de goederen/oplevering van zijn werkzaamheden in het bezit
van de opdrachtgever te stellen.
De opdrachtnemer draagt zelf zorg voor de in verband met de uitvoering van de opdracht
eventueel vereiste vergunningen.

Artikel 9 Garantie

De opdrachtnemer garandeert dat de geleverde goederen/de uitgevoerde werkzaamheden,
daaronder begrepen de daarvoor gebruikte goederen, zijn;
van goede kwaliteit, zonder gebrek in ontwerp, constructie, uitvoering (montage) en materialen,
geschikt voor het doel waarvoor zij zijn bestemd;
in overeenstemming met hetgeen in de overeenkomst is bepaald en met de tot de overeenkomst
behorende bescheiden en conform alle van toepassing zijnde normbladen en
standaardbepalingen en alle voorschriften waaronder de voorschriften van
overheidswege/waterschappen/ nutsbedrijven.
Daarnaast zal voor het geleverde/opgeleverde (deel van het) werk de garantie gelden welke de
opdrachtgever volgens het bestek tegenover haar principaal dient te verstrekken, doch indien de
gebruikelijke garantie van de opdrachtnemer/fabrieksgarantie uitgebreider is dan de hiervoor
bedoelde, zal minimaal de meest uitgebreide garantie gelden.
Ten aanzien van vorenstaande garantieverplichtingen is beroep op overmacht uitgesloten.
De opdrachtgever is gerechtigd haar betalingsverplichting jegens de opdrachtnemer op te
schorten totdat deze aan zijn garantieverplichtingen heeft voldaan. Betalingen van de
goederen/(onderdelen van) de werkzaamheden ontslaan de opdrachtnemer niet van enige
garantie en/of aansprakelijkheid.
De opdrachtnemer zal alle gebreken die de goederen/de uitgevoerde werkzaamheden bij
levering/oplevering vertonen, onverwijld voor zijn rekening en in overleg met de opdrachtgever
herstellen of vervangen. Alle aan het herstel of de vervanging van het gebrek verbonden kosten,
alsmede de verdere uit het gebrek voortvloeiende kosten (gevolgschade), zijn voor rekening van
de opdrachtnemer.
Indien de opdrachtnemer naar het oordeel van de opdrachtgever het gebrek te laat en/of niet
behoorlijk wegneemt, of opheffing van het gebrek geen uitstel kan lijden, staat het de
opdrachtgever vrij het terzake nodige op kosten van de opdrachtnemer uit te voeren of te laten
uitvoeren.
Garanties die door de door de opdrachtnemer ingeschakelde derden met betrekking tot het werk
zijn verstrekt, worden geacht door de opdrachtnemer te zijn verstrekt. Terzake deze garanties
verbindt de opdrachtnemer zich op eerste verzoek van de opdrachtgever zorg te dragen voor de
nakoming van de uit genoemde garanties voortvloeiende rechten en aanspraken.

Artikel 10 Inspectie en keuring

De opdrachtgever en/of de bouwdirectie hebben te allen tijde het recht de bestelde of geleverde
goederen, waar deze zich ook mochten bevinden, c.q. de (in uitvoering zijnde) werkzaamheden,
daaronder begrepen de daarvoor gebruikte goederen, te (doen) inspecteren of te (doen) keuren.
Alsdan zal de opdrachtnemer zorgen voor zodanige faciliteiten dat keuring overeenkomstig de
eisen van de opdrachtgever/principaal/bouwdirectie kan plaatsvinden.
De kosten van deze keuring komen ten laste van de opdrachtnemer. Inspectie of goedkeuring
ontslaat de opdrachtnemer niet van enige garantieverplichting of aansprakelijkheid, zoals deze
voortvloeien uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en schadevergoeding

Voorzover het door de opdrachtnemer niet of niet volledig naleven van zijn contractuele danwel
wettelijke verplichtingen tot gevolg heeft dat de opdrachtgever jegens derden (daaronder
begrepen de principaal) aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de opdrachtnemer zich de
opdrachtgever voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren.
Deze vrijwaringsplicht van opdrachtnemer jegens opdrachtgever geldt tevens voor een eventuele
door opdrachtgever aanvaarde ontwerpaansprakelijkheid jegens haar principaal voor zover de
opdrachtnemer belast is met de uitvoering van de daarop betrekking hebbende werkzaamheden
en in die uitvoering is afgeweken van (enig deel van) het voorgeschreven ontwerp.
De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade inclusief bedrijfsschaden en- kosten die de
opdrachtgever, personen en/of ondernemingen werkzaam bij of voor de opdrachtgever, en
derden (waaronder begrepen de principaal) ten gevolge van toerekenbare tekortkoming danwel
de onrechtmatige daad van de opdrachtnemer of van de door hem ingeschakelde derden mochten
lijden. Onder schade voor de opdrachtgever waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is worden
mede begrepen geacht de door de principaal bij de opdrachtgever in te houden kortingen c.q. de
door de opdrachtgever aan de principaal verschuldigde boeten, schadevergoedingen, e.d.. Voorts
komen voor rekening van de opdrachtnemer alle gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten,
welke de opdrachtgever moet maken ten gevolge van de toerekenbare tekortkoming danwel
onrechtmatige daad van de opdrachtnemer. Ook op de vordering van de opdrachtgever uit hoofde
van dit artikel is artikel 6 lid 2 van toepassing.
Een gelijke aansprakelijkheid bestaat voor schaden veroorzaakt/toegebracht door zaken die de
opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, zoals bij voorbeeld materieel,
werktuigen, gereedschappen, alsmede gebruikte materialen aan bovengenoemde kring van
personen, ondernemingen en derden.

Artikel 12 Gehele of gedeeltelijk ontbinding

In de navolgende gevallen heeft de opdrachtgever, na deugdelijke ingebrekestelling doch zonder
dat rechterlijke tussenkomst vereist is, het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden c.q. als ontbonden te beschouwen, ongeacht haar verdere recht tot vordering van
schadevergoeding:
indien de opdrachtnemer
met de uitvoering van de opdracht niet stipt en/of tijdig een aanvang maakt;
voor de uitvoering onvoldoende personeel of materieel inzet;
met de uitvoering onvoldoende voortgang maakt;
aan de uitvoering onvoldoende zorg besteed;
onvoldoende zorg besteed aan veiligheid;
de opdrachten of aanwijzingen van of vanwege de opdrachtgever, de bouwdirectie en/of de
principaal niet of niet behoorlijk nakomt;
het werk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever geheel of
gedeeltelijk aan derden overdraagt;
één of meer van zijn overige contractuele verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt,
al dan niet met als gevolg dat vertraging in het werk of een gedeelte daarvan ontstaat/te duchten
is; al het voorgaande ter uitsluitende beoordeling van de opdrachtgever en/of de bouwdirectie
en/of de principaal;
indien de opdrachtnemer zijn faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt,
danwel failliet wordt verklaard, onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld; indien de
opdrachtnemer (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert,
of stillegt;
indien op de goederen of een gedeelte van de goederen van de opdrachtnemer, conservatoir of
executoriaal beslag wordt gelegd.
Indien de opdrachtgever gebruik maakt van het in het voorgaande lid bedoelde recht, wordt de
opdrachtnemer schriftelijk in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
overeenkomst.
Bij gedeeltelijke ontbinding heeft de opdrachtgever, onverminderd haar recht te harer keuze: de
reeds geleverde goederen/de reeds uitgevoerde werkzaamheden voor rekening van de
opdrachtnemer naar hem terug te sturen/af te breken en de voor deze goederen/dit werk reeds
gedane betalingen terug te vorderen;
de overeenkomst zelf of door derden te laten voltooien, eventueel met gebruikmaking van het
reeds door de opdrachtnemer geleverde/uitgevoerde werkzaamheden en de door de
opdrachtnemer geleverde c.q. op het werk aangevoerde materialen, materieel, e.d., al dan niet
tegen een achteraf overeen te komen redelijke vergoeding. Ook in geval van opslag in een
gesloten bouwkeet/loods/container van de opdrachtnemer is de opdrachtgever gerechtigd zich
daartoe de toegang te verschaffen.
De vorderingen die de opdrachtgever ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst mocht
hebben of verkrijgen, inclusief haar eventuele vordering tot vergoeding van schade en kosten zijn
terstond en geheel opeisbaar en artikel 6 lid 2 is daarop van toepassing.

Artikel 13 Eindafrekening

De opdrachtnemer is verplicht binnen dertig dagen na beëindiging van zijn werkzaamheden zijn
eindafrekening bij de opdrachtgever in te dienen, waarin alle aanspraken waarop de
opdrachtnemer meent recht te hebben, zoals meerwerk, e.d., tot uitdrukking moet zijn gebracht.
Indien de betreffende factuur na genoemde datum is ingediend, is de opdrachtgever op grond
daarvan niet gehouden tot betaling van de bedoelde afspraken.

Artikel 14 Opschorting betalingen

De opdrachtgever is gerechtigd de betalingen op te schorten, zolang de opdrachtnemer niet heeft
voldaan aan zijn verplichtingen ingevolge de met hem gesloten overeenkomst en de onderhavig
voorwaarden.

Artikel 15 Geschillenregeling

Indien geschillen mochten ontstaan is opdrachtnemer niet gerechtigd de lopende verplichtingen
op te schorten. Alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar
aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen die geschillen welke
slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd, zullen met uitsluiting van de
gewone rechter worden beslist door de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland
overeenkomstig haar statuten, zoals deze drie maanden voor de dag van prijsopgave van het door
de opdrachtgever aangenomen werk luiden. In afwijking van het in het vorige lid bepaalde, heeft
de opdrachtgever het recht om te bepalen dat het geschil aan de bevoegde burgerlijk rechter in
het arrondissement waar de opdrachtgever is gevestigd dient te worden voorgelegd, ook indien
besteksbepalingen dit niet zouden meebrengen of een andere manier van geschilbeslechting
zouden voorschrijven. Indien de opdrachtgever van dit recht gebruik maakt, zal zij de
opdrachtnemer hiervan tijdig schriftelijk in kennis stellen.
Op de verhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing.
BIJZONDER GEDEELTE A: DE INKOOP VAN GOEDEREN
In geval van inkoop van goederen gelden zowel de artikelen van dit hoofdstuk als uit het
Algemeen Gedeelte en voorts de artikelen uit het navolgende hoofdstuk, voorzover deze daarvoor
in aanmerking komen. Zo zijn de artikelen 29 tot en met 32 van toepassing indien op de
overeenkomst de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is.

Artikel 16 De wijze van levering

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering franco werk; de goederen
reizen derhalve voor rekening en risico van de opdrachtnemer.
De goederen moeten overeenkomstig de aanwijzingen van de opdrachtgever en/of de
bouwdirectie en/of de principaal worden gelost en opgeslagen. Breuk en beschadiging, ontstaan
bij het laden, transport en/of bij het lossen en tassen, zijn voor rekening van de opdrachtnemer,
ook wanneer de breuk en/of beschadiging later wordt geconstateerd, tenzij de opdrachtnemer
aantoont dat de schade is ontstaan door schuld van (werknemers van) de opdrachtgever.
Lossen en tassen buiten de op de bouwplaats geldende werktijden van de opdrachtgever kan
alleen plaatsvinden na haar voorafgaande goedkeuring.
De goederen moeten behoorlijk zijn verpakt. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade
veroorzaakt door onvoldoende verpakking en/of beschadiging of vernieling van deze verpakking.

Artikel 17 Plaats van de levering

De opdrachtnemer zal de goederen leveren op de plaats vermeld in de overeenkomst. Is zodanige
plaats niet afgesproken, dan zal de levering geschieden in depot op de bouwplaats. Indien de
opdrachtgever voor de levering verlangt dat de goederen op een andere dan de overeengekomen
plaats worden geleverd, zal de opdrachtnemer gebonden zijn hieraan zonder het in rekening
brengen van extra kosten te voldoen.

Artikel 18 Tijdstip van levering

De leveringen dienen op het in de opdracht vastgestelde tijdstip te geschieden en/of plaats te
vinden overeenkomstig het door de opdrachtgever vastgestelde laatst geldende leverschema.
Indien de opdrachtgever om welke reden ook niet in staat is de goederen op het overeengekomen
tijdstip en/of conform het vastgestelde leverschema in ontvangst te nemen, zal de opdrachtnemer
de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in
kwaliteit te voorkomen, totdat zij geleverd zijn, zonder dat de opdrachtnemer aanspraak heeft op
prijswijziging of enige andere vergoeding.
De opdrachtgever is steeds bevoegd de opvolgende door de opdrachtnemer te verrichten
prestatie nader te bepalen en daarmee in te passen in de voortgang van het werk, indiende
overeenkomst een Algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden SterXt Versie d.d. 27-03-2021
bepaalde volgorde mocht inhouden. Wat het werk in dit verband verlangd wordt alleen door de
opdrachtgever bepaald.
Indien de opdrachtnemer zijn contractuele prestatie niet op het in de vorige leden bedoelde
moment en/of overeenkomst het in de vorige leden bedoelde tijdschema zal kunnen voltooien, is
hij verplicht de opdrachtgever hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en zijn de artikelen 11 en
12 van toepassing.

Artikel 19 Hoeveelheden

De in de overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven; er dient
echter, zonder prijsaanpassing per eenheid, zoveel meer of minder te worden geleverd als het
werkvereist.

Artikel 20 Eigendomsovergang

De eigendom van de goederen gaat op de opdrachtgever danwel de principaal over direct nadat
de goederen conform de overeenkomst zijn geleverd en goedgekeurd.
In geval is overeengekomen dat de eigendom van de goederen reeds voor de aflevering en
goedkeuring overgaat, is de opdrachtnemer gehouden deze goederen voldoende te verzekeren
en als een goed huisvader te beheren.
In geval goederen teruggezonden en/of niet geaccepteerd worden, worden eigendom en risico
geacht nooit op de opdrachtgever danwel de principaal te zijn overgegaan.
De opdrachtnemer is verplicht bij levering van door hem van derden betrokken goederen bij de
aflevering een verklaring van deze over te leggen, inhoudende dat de opdrachtnemer de
bevoegdheid heeft bij aflevering de eigendom van de goederen aan de opdrachtgever danwel de
principaal over te dragen. Zolang zo’n verklaring niet is afgegeven is de koopprijs der geleverde
goederen niet opeisbaar.

Artikel 21 Acceptatie en weigering

De levering wordt geacht eerst correct te hebben plaatsgevonden na goedkeuring van de
opdrachtgever en de bouwdirectie/principaal, zodat alle andere termijnen waarbinnen moet
worden gereclameerd indien en voorzover deze door de opdrachtnemer mochten worden
toegepast, tegenover de opdrachtgever niet gelden.
Goedkeuring en aanvaarding gelden uitsluitend voor de hoeveelheid en de uiterlijke staat van de
geleverde goederen; indien de goederen gepakt en gebundeld worden afgeleverd, hebben
goedkeuring en aanvaarding slechts betrekking op de hoeveelheid en de uiterlijke staat van de
collie.
In geval van afkeuring zal de opdrachtgever de opdrachtnemer hiervan onmiddellijk in kennis
stellen. De opdrachtnemer zal afgekeurde goederen op het eerste verzoek afvoeren. Bij gebreke
van verwijdering van de afgekeurde goederen is de opdrachtgever gerechtigd deze op kosten van
en voor risico van de opdrachtnemer te retourneren.
Onverminderd het recht van ontbinding en eventuele schadevergoeding heeft de opdrachtgever
na afkeuring het recht binnen een door haar te stellen termijn levering te verlangen van nieuwe
goederen die wel aan de eisen voldoen.

Artikel 22 Prijs

In de prijs zijn begrepen alle leveringen en werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 8 lid 1.
Alle prijzen gelden voor levering van de goederen franco op de artikel 17 bedoelde plaats en zijn
inclusief alle kosten van emballage, inlading, transport en lossing van de goederen en kosten van
verzekering, echter exclusief B.T.W. Deze kosten worden door de opdrachtgever ook niet
voorgeschoten.

Artikel 23 Persoonsgegevens en AVG

Opdrachtnemer geeft -door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtgevertoestemming
aan opdrachtgever om de door opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens te verwerken
ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, dan wel om -op verzoek van de
opdrachtnemer- vóór het aangaan van een overeenkomst met opdrachtgever- maatregelen te
nemen. Deze persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor opdrachtgever en worden niet aan
derden verstrekt, tenzij opdrachtgever hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak
verplicht is. Nadere informatie omtrent de privacygevoelige) gegevens die opdrachtgever
verzamelt ten behoeve van haar werkzaamheden is te vinden op de Privacyverklaring op de
website van opdrachtgever, zie privacy policy .

Artikel 24 Social Return on investment

Opdrachtgever streeft ernaar om – voor zover mogelijk – bij de uitvoering van de overeenkomst
ook personen in te zetten met een afstand tot de arbeidsmarkt; voor zover in de relatie van
opdrachtgever en haar principaal daartoe een verplichting is opgenomen voor opdrachtgever,
geldt deze overeenkomstig in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Artikel 25 Retourzendingen

Wanneer standaard handelsgoederen door wijzigingen in het bestek of door andere buiten
schuld van de opdrachtgever liggende oorzaken overcompleet raken, moet deze door de
opdrachtnemer tegen de gefactureerde prijs worden teruggenomen.

Artikel 26 Facturering

De door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever te verzenden facturen dienen te voldoen aan
de eisen, gesteld in of krachtens de Wet op de Omzetbelasting. In geval de Wet
Ketenaansprakelijkheid van toepassing is zijn de artikelen 29 t/m 32 van deze voorwaarden van
toepassing.
Voor ieder werk dient een afzonderlijk factuur te worden ingediend met vermelding van het door
de opdrachtgever aangegeven project- en contractnummer alsmede de datum van de opdracht.
De facturen dienen vergezeld te gaan van door de gemachtigde van de opdrachtgever voor
akkoord getekende ontvangstbonnen, zonder dat deze bonnen als een bevestiging van de
opdracht en/of goedkeuring van de goederen kunnen worden beschouwd.
De opdrachtnemer is niet gerechtigd de factuur te verhogen met een zogenaamde
kredietbeperkingstoeslag.
Facturen die niet aan de in de voorgaande leden van dit artikel gestelde eisen voldoen, worden
niet in behandeling genomen en niet betaald.

Artikel 27 Betaling

De opdrachtgever zal facturen voldoen op de wijze en in de termijnen als in de schriftelijke
opdracht is overeengekomen en indien schriftelijk niet anders is overeengekomen, geldt een
betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur en goedkeuring van de goederen.
BIJZONDER GEDEELTE B ONDERAANNEMING
In geval van onderaanneming gelden zowel de artikelen uit dit hoofdstuk als de artikelen uit het
Algemeen Gedeelte en voorts de artikelen uit het voorgaande hoofdstuk voor zover de levering
van goederen mede in de overeenkomst van onderaanneming is begrepen.

Artikel 28 Aanvang en oplevering van het werk

De opdrachtnemer zal met de uitvoering van de werkzaamheden een aanvang nemen op het
tijdstip, vermeld in de overeenkomst. De opdrachtnemer zal de werkzaamheden uitvoeren
overeenkomstig het in de overeenkomst vermelde c.q. laatstgeldende tijdschema (al dan niet
genaamd werkschema/detailplanning), de werkzaamheden zodanig coördineren en organiseren,
waaronder het inzetten van voldoende en vakkundig personeel, dat dit tijdschema zonder
stagnatie door de opdrachtnemer kan worden nagekomen en de werkzaamheden opleveren op
het tijdstip vermeld in de overeenkomst/tijdschema en bij gebreke daarvan op een zodanig
tijdstip dat de opdrachtgever het werk op de tussen haar en de principaal overeengekomen,
danwel op de voordien gelegen door de opdrachtgever geplande opleveringsdatum ruimschoots
in gereedheid kan hebben.
De opdrachtgever heeft het recht de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen in
geval zij dit wenselijk oordeelt in verband met de voortgang van het werk, zonder deswege tot
vergoeding van schade en kosten te zijn gehouden.
Indien de opdrachtnemer zijn contractuele prestatie niet op het overeengekomen tijdstip danwel
binnen het overeengekomen tijdschema zal kunnen voltooien, is de opdrachtnemer verplicht de
opdrachtgever hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen en alle maatregelen te treffen
teneinde alsnog tijdig in gereedheid te zijn. Wanneer de opdrachtnemer in verband met het
vorenstaand extra kosten moet maken zoals overwerkvergoedingen e.d., komen deze kosten
voor zijn rekening.
Onverminderd het bepaalde in de artikelen11 en 12 van deze voorwaarden, is de opdrachtnemer
ten opzichte van de opdrachtgever geheel aansprakelijk voor eventuele
kortingen/boetes/schadeclaims die door de bouwdirectie en/of principaal en/of derden ten
laste van de opdrachtgever worden gebracht wegens te late oplevering van het werk ten gevolge van door de opdrachtnemer veroorzaakte stagnatie.
De oplevering van de werkzaamheden van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever en de
goedkeuring en aanvaarding daarvan door de opdrachtgever geschiedt steeds onder de
voorwaarde dat deze werkzaamheden door de bouwdirectie en/of principaal bij de oplevering
van het werk door de opdrachtgever worden goedgekeurd en aanvaard.

Artikel 29 Onderhoudstermijn

In de verhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever geldt een onderhoudstermijn die
aanvangt bij de oplevering door de opdrachtnemer van zijn werkzaamheden aan de
opdrachtgever en die eindigt op hetzelfde moment als waarop de onderhoudstermijn die de
opdrachtgever met haar principaal voor het totale werk is overeengekomen eindigt. Bij gebreke
daarvan geldt een onderhoudstermijn van zes maanden. Gedurende de onderhoudstermijn dient
de opdrachtnemer voor zijn rekening op eerste verzoek van de opdrachtgever en/of
bouwdirectie en/of principaal alle aan de dag tredende gebreken te (doen) herstellen.

Artikel 30 De prijs

In de prijs zijn begrepen alle werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 8 lid 1.
De in de overeenkomst vermelde prijs is vast voor de duur van het werk tenzij nadrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen. Er zal in geen geval verrekening plaatsvinden in geval van
stijging van lonen, sociale lasten, prijzen, materialen, transportkosten, belastingen,
(invoer)rechten, wisselkoersen, e.d..
Eventueel meer- en/of minderwerk dient te alle tijde onmiddellijk gemeld te worden in de vorm
van een vaste prijsopgave. Eerst na schriftelijke opdracht door de opdrachtgever mag meer- en
minderwerk als opgedragen worden beschouwd. Gewijzigde tekeningen en/of verslagen van
bouw- en werkbesprekingen en/of tijdens de uitvoering getekende bonnen kunnen nimmer als
meer- en minderwerkopdracht worden aangemerkt. Meerwerk is eerst verrekenbaar indien dit
voor de opdrachtgever ten opzichte van haar principaal eveneens verrekenbaar is.
Zonder schriftelijke opdracht van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer geen wijzigingen in
de opdracht aanvaarden, noch wat betreft de hoeveelheid en aard der werkzaamheden, noch wat
betreft de aard en kwaliteit der materialen en kan de opdrachtnemer geen aanspraak maken op
prijsverhoging. Dit geldt evenzeer onverkort in geval van eventuele additionele eisen van de
opdrachtgever/bouwdirectie.

Artikel 31 Over te leggen bescheiden; administratieve verplichtingen

De verlening van de opdracht geschiedt onder de voorwaarden, dat de opdrachtnemer ten
genoege van de opdrachtgever aan de opdrachtgever verstrekt:
het openingsbewijs van een in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid bedoelde
zogenaamde G-rekening bij een ingevolge de Wet Toezicht Kredietwezen ingeschreven instelling;
een geldig inschrijvingsbewijs van de betrokken bedrijfsvereniging;
een geldig bewijs waaruit het stamnummer loonbelasting blijkt;
een geldig bewijs waaruit het stamnummer omzetbelasting blijkt;
een geldig door de Kamer van Koophandel afgegeven uittreksel uit het Handelsregister, niet
ouder dan drie maanden;
een geldig vestigingsvergunning voorzover wettelijk vereist;
zeer recente verklaringen (niet ouder dan drie maanden) van betalingsgedrag zijdens de fiscus
en bedrijfsvereniging, waaruit blijkt dat de opdrachtnemer alle verschuldigde premies
volks/werknemersverzekeringen en loonbelasting heeft betaald. Telkens indien de
opdrachtgever daarom verzoekt, is de opdrachtnemer verplicht van bovenvereiste stukken
recente exemplaren over te leggen.
De opdrachtnemer is verplicht; zijn administratie in te richten met inachtneming van de
richtlijnen als bedoeld in artikel 16a e.v. van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;
desgevraagd aan de opdrachtgever kopieën van de loonstaten ter beschikking te stellen;
al zijn verplichtingen jegens de door hem te werk gestelde werknemers strikt na te komen;
alle wettelijke verplichtingen tot afdracht van sociale verzekeringspremies en van loonbelasting
die verband houden met het bedrijfsvereniging;
de G-rekening uitsluitend conform de doelstelling ervan aan te wenden voor betalingen ten
behoeve van de fiscus en/of de bedrijfsvereniging.
de toepasselijke CAO stipt na te komen.
In geval de opdrachtnemer (nog) niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de leden 1 en 2 zal
de opdrachtgever eerst tot betaling gehouden zijn zodra zij de ontbrekende gegevens heeft
ontvangen en administratief heeft verwerkt en/of de opdrachtnemer zijn verplichtingen is
nagekomen. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden is de opdrachtnemer
niet bevoegd gebruik te maken van ter beschikking gestelde (‘uitgeleende’) arbeidskrachten dan
na van de opdrachtgever voorafgaand verkregen schriftelijke toestemming. Bij uitbesteding van
het werk respectievelijk inlening van arbeidskrachten als hierboven bedoeld, is de
opdrachtnemer verplicht de administratieve voorschriften ex artikel 16b lid CSV respectievelijk
artikel 16a lid 1 CSV stipt na te leven.

Artikel 32 Facturering

De opdrachtnemer is gehouden iedere factuur in tweevoud in te dienen. De factuur dient
gespecificeerd te zijn en te vermelden het door de opdrachtgever aangegeven project- en
contractnummer alsmede de datum van de opdracht. De factuur dient te voldoen aan de eisen
zoals gesteld in art. 35 van de Wet op de Omzetbelasting 1968. De factuur dient vergezeld te gaan
van (een) door de (hoofd)uitvoerder van het werk getekende bon(nen). Een termijnfactuur dient
het totaalbedrag van de opdracht te vermelden alsmede het volgnummer van de gefactureerde
termijn en een overzicht van de reeds gedeclareerde termijnen.
De factuur van de opdrachtnemer zal voorts moeten vermelden c.q. moeten voorzien zijn van:
de plaats van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;
een specificatie van het daarin begrepen deel materiaal- en loonkosten (loonsom CSV).
een specificatie van de gewerkte uren, waarop de loonsom van die factuur betrekking heeft,
bestaande uit een door de (hoofd)uitvoerder van de opdrachtgever en de opdrachtnemer
ondergetekende mandagen-specificatie van de op het werk gewerkt hebbende/werkzaam zijnde
personen van de opdracht c.q. diens onderaannemers.
Een opgave of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting al dan niet van
toepassing is en in het laatste geval het bedrag van de omzetbelasting.
De opdrachtnemer is niet gerechtigd de factuur te verhogen met zogenaamde
kredietbeperkingstoeslag.
Facturen die niet voldoen aan de in de voorgaande leden van dit artikel gestelde eisen, worden
zonder behandeling te worden genomen geretourneerd en niet betaald.
De afgetekende bonnen gelden niet als goedkeuring van het verrichte werk, geven de
opdrachtnemer nooit enig recht op betaling. Doch gelden slechts als opgave van de omvang van
de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.

Artikel 33 Betaling

De opdrachtgever zal de facturen die in overeenstemming zijn met artikel 30 voldoen, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen, 30 dagen na ontvangst van de factuur c.q. nadat de
opdrachtnemer het werk of een onderdeel daarvan, waarop een (termijn)betaling betrekking
heeft, ten genoege van de opdrachtgever en/of bouwdirectie en/of principaal heeft opgeleverd en
dit (onderdeel van het) werk door de opdrachtgever en/of bouwdirectie en/of principaal is
goedgekeurd.
De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om de door de uitvoering van de overeenkomst
verschuldigde premie sociale verzekeringen en loonbelasting, waarvoor de opdrachtgever
ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, op elk door haar aan de
opdrachtnemer te betalen bedrag in te houden. Dit bedrag zal gelijk zijn aan het in de
overeenkomst vermelde, of door de opdrachtgever overeenkomstig lid 6 van dit artikel
gewijzigde, percentage, waarin de afdracht van deze premies en belasting tot de totale door de
opdrachtgever te betalen prijs is uitgedrukt.
De opdrachtgever kan alsdan het ingevolge lid 2 van dit artikel ingehouden bedrag aan de
opdrachtnemer betalen door storting op zijn, in de overeenkomst vermelde, geblokkeerde
rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid. In geval de opdrachtgever van deze
mogelijkheid gebruik maakt, is de opdrachtnemer verplicht de nadere regelingen als bedoeld in
artikel 16b, lid 7 CSV tipt na te komen.
De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen deze door haar
ingehouden bedragen namens de opdrachtnemer rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging en/of Ontvanger der Directe Belastingen te voldoen. In geval van faillissement
van de opdrachtnemer is de opdrachtgever gerechtigd eerst tot betaling van deze door haar
ingehouden bedragen over te gaan, nadat zij zijdens de betrokken bedrijfsvereniging en/of de
Ontvanger der Directe Belastingen een verklaring heeft ontvangen waaruit blijkt dat zij met
betrekking tot de door de opdrachtnemer c.q. diens onderaannemer(s) uitgevoerde
werkzaamheden niet meer hoofdelijk aansprakelijk wordt gehouden ingevolge de Wet
Ketenaansprakelijkheid.
De opdrachtgever is door betaling van de ingehouden bedragen of op de geblokkeerde rekening
van de opdrachtnemer of rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging en/of de Ontvanger
der Directe Belastingen jegens de opdrachtnemer algeheel gekweten voorzover het deze
bedragen betreft.
De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om eenzijdig de bij het aangaan van de
overeenkomst bepaalde percentages te wijzigen, indien zij op grond van de haar ten dienste
staande gegevens tot het oordeel komt, dat door de opdrachtnemer terzake van de uitvoering van
de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende opdrachten in feite een hoger bedrag aan
premies, sociale verzekeringen en loonbelasting verschuldigd zal zijn dan het bedrag, dat
overeenkomstig het bij het aangaan van de overeenkomst bepaalde percentage is vastgesteld.
De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtnemer opgave te verlangen van de
door deze verschuldigde en/of betaalde omzetbelasting, loonbelasting, sociale
verzekeringspremies, alsmede van andere verplichtingen en/of betalingen waarvoor de
opdrachtgever (mede)aansprakelijk is. De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever inzage in
zijn loon- en salarisboekhouding te geven.

Artikel 34 Verhaal

Indien de opdrachtgever door de opdrachtnemer of na hem komende opdrachtnemers niet-betaalde
belastingen en premies heeft moeten voldoen, heeft de opdrachtgever ten belope van het
gehele bedrag verhaal op de opdrachtnemer, onverminderd haar wettelijke regresrechten
tegenover derden. De vordering van de opdrachtgever wordt vermeerderd met de wettelijke
rente en de door de opdrachtgever terzake gemaakte kosten.
Door voldoening van de opdrachtgever aan haar verplichtingen die zij ingevolge de CAO jegens de
werknemers van de opdrachtnemer heeft, heeft de opdrachtgever op de opdrachtnemer verhaal
ten belope van hetgeen door de opdrachtgever inzake deze is voldaan, vermeerderd met de
wettelijke rente en de door de opdrachtgever terzake gemaakte kosten.

Artikel 35 CAR-verzekering

Indien de opdrachtgever door de opdrachtnemer of na hem komende opdrachtnemers niet-betaalde
belastingen en premies heeft moeten voldoen, heeft de opdrachtgever ten belope van het
gehele bedrag verhaal op de opdrachtnemer, onverminderd haar wettelijke regresrechten
tegenover derden. De vordering van de opdrachtgever wordt vermeerderd met de wettelijke
rente en de door de opdrachtgever terzake gemaakte kosten.
Door voldoening van de opdrachtgever aan haar verplichtingen die zij ingevolge de CAO jegens de
werknemers van de opdrachtnemer heeft, heeft de opdrachtgever op de opdrachtnemer verhaal
ten belope van hetgeen door de opdrachtgever inzake deze is voldaan, vermeerderd met de
wettelijke rente en de door de opdrachtgever terzake gemaakte kosten.

Artikel 36 Organisatie bouwplaats, bijzondere aansprakelijkheden

De opdrachtnemer is verplicht uitsluitend door de opdrachtgever gegeven orders en
aanwijzingen op te volgen. Indien dit tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is
overeengekomen dient de opdrachtnemer tevens de orders en aanwijzingen op te volgen van de
principaal en/of de bouwdirectie.
De opdrachtnemer is gehouden de Arbowet en de aanwijzingen van de arbeidsinspectie alsmede
van de eventuele door de opdrachtgever ingeschakelde veiligheidsfunctionarissen/externe
veiligheidsadviseur terzake van de organisatie van de bouwplaats, o.a. voor wat betreft opslag en
veiligheid materiaal en veiligheid van het uit te voeren werk op te volgen. De opdrachtnemer staat
in voor de deugdelijkheid van de door hem gebruikte c.q. te gebruiken werktuigen en ander
materieel, alsmede voor het feit dat dit aan alle (wettelijke) eisen en voorschriften voldoet.
Desgevraagd dient de opdrachtnemer zulks ten genoege van de opdrachtgever aan te tonen.
De opdrachtnemer conformeert zich volledig aan de Wet Arbeid Vreemdelingen en accepteert de
eventuele aan haar, de opdrachtgever en de principaal opgelegde sancties welke voorvloeien uit
het niet naleven van deze wet.
De door de opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden/leveranties dienen binnen de op de
bouwplaats geldende werktijden van de opdrachtgever te geschieden. Voorts dienen deze
werkzaamheden/leveranties te geschieden op werkdagen niet zijnde door de overheid danwel
krachtens CAO voorgeschreven of krachtens de eigen regeling van de opdrachtgever voor het
werk geldende rust- of feestdagen, vakantie of andere vrije dagen.
Indien de opdrachtgever ten gevolge van staking of van algemene of ter plaatse van het werk
erkende, of door de overheid danwel krachtens CAO voorgeschreven of krachtens de eigen
regeling van de opdrachtgever voor het werk geldende rust- of feestdagen, vakantie of andere
vrije dagen, naar haar beslissend oordeel van de diensten van de opdrachtnemer geen gebruik
maakt, kan de eventueel hieruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende schade niet op de
opdrachtgever verhaald worden.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtnemer moet steeds een
gemachtigde van de opdrachtnemer op het werk aanwezig zijn. Zijn naam dient bekend te zijn bij
de uitvoering en de bouwdirectie. Bij de aanvang, onderbreking of beëindiging van de
werkzaamheden dient deze zich te melden bij de uitvoering, welke beoordeelt of de
opdrachtnemer in deze volgens de afspraken handelt.
De opdrachtgever heeft de bevoegdheid de werknemers van de opdrachtnemer op het werk de
toegang tot het werk te ontzeggen c.q. deze te laten verwijderen wegens ongeschiktheid,
ordeverstoring, wangedrag (alcoholgebruik), etc..
De opdrachtnemer wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van de ter plaatse geldende
wetgeving en bepalingen van overheidswege/waterschappen/energiebedrijven die voor de
opslag/verpakking/afvoer van afkomende en overtollige bouw-/sloop-/restmaterialen,
chemische stoffen daaronder begrepen, in acht genomen dienen te worden. De opdrachtnemer
dient de opdrachtgever terzake te vrijwaren. De opdrachtnemer dient voor eigen rekening voor
de bedoelde container(s) zorg te dragen, tenzij anders overeengekomen.
Na beëindiging van de opgedragen werkzaamheden dient de opdrachtnemer het werk
bezemschoon op te leveren en de bouwplaats schoon achter te laten.
Het materiaal, ongeacht of dit door de opdrachtnemer zelf, door derden of door de opdrachtgever
is geleverd, benevens het hulpmateriaal en materieel, alles in de ruimste zins des woords, dienen
door de opdrachtnemer op het werk te worden gelost, getransporteerd en opgeslagen
overeenkomstig de aanwijzingen van de opdrachtgever en/of bouwdirectie en/of principaal.
Wanneer tekeningen ten behoeve van de voortgang van het werk op de bouwplaats aan de
opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld, dienen aan het einde van de werkdag aan de
werkleiding te worden teruggegeven.
Beschadigingen, door de opdrachtnemer bij het uitvoeren van (grond)werkzaamheden veroorzaakt
aan (ondergrondse) kabels en leidingen alsmede alle schade die daarvan het gevolg is zijn geheel
voor rekening van de opdrachtnemer.
Indien werkzaamheden moeten worden verricht op of aan reeds gereedgekomen onderdelen van
het werk, zoals gestukadoorde wanden, tegelwerk, schilderwerk, e.d., moet de opdrachtnemer
beschermende maatregelen nemen om beschadiging en/of vervuiling te voorkomen en wordt de
niettemin geconstateerde beschadiging en/of vervuiling geacht in strijd met vorenstaande
verplichting door de opdrachtnemer te zijn toegebracht.